Gunner Steenberg

Kontakt: Klampenborgvej 10, 5700 Svendborg.
Telefon: 6222 8486
Mobil: 2443 5543
E-mail: bgsteenberg@gmail.com
Hjemmeside: www.gunnersteenberg.dk

  1. Louise Rasmussen – bedre kendt som Grevinde Danner
  2. Den tyske "jødeaktion" i Danmark okt. 1943: både mirakel og tragedie
  3. Det hellige land: de lange linier i Israels / Palæstinas historie
  4. Dansk Vestindien: både historien og nutiden – ”Det tabte Paradis”
  5. Dengang Danmark var slavenation: slavehandel på Guldkysten og slaveri i Dansk Vestindien
  6. Guldalderen i Danmark – samfundet og kunsten 1800 – 1850
  7. Reformationen i Danmark – Religion og politik 1500 – 1560
  8. Danmark i 60’erne – årtiet med opgang og oprør
  9. Dengang i 50’erne – noget om erindringer


Gunner Steenberg lektor 1970-2003 på Skårup Seminarium ved Svendborg.
Cand. mag. fra Aarhus Universitet 1969 med historie og kristendomskundskab.
Undervisning ved Historisk Institut, Aarhus Universitet 1968 – 1970.
Undervisning i historie, samfundsfag og religion på Skårup Seminarium ved Svendborg 1970 - 2003.
Kursuslærer på Danmarks Lærerhøjskole – i dag Danmarks Pædagogiske Universitet.
Undervisning på Universita Della Tuscia, Viterbo, Italien.

Kan både formiddage, eftermiddage og om aftenen.
Se hjemmeside: www.gunnersteenberg.dk for uddybende information.

Gunner Steenberg holder foredrag i hele landet.

1. Louise Rasmussen – bedre kendt som Grevinde Danner

LR levede i guldaldertidens København ca. 1815 -1875. Guldaldersamfundet skildres både glanssiden med den imponerende kulturelle blomstring – og bagsiden af medaljen med fattigdom, slum og prostitution. LR kom fra samfundets bund, men nåede ud af fattigdommen. Hun tog sig to elskere, fik et barn i dølgsmål med ham hun virkelig elskede, men blev gift med den anden, nemlig kong Frederik 7 i 1850. Udviklingen i det umage ægtepar mellem den drikfældige monark og borgerlige kone. Samt den konstante nedrakning af Grevinde Danner gennemgås. Til sidst hvordan Grevinde Danner forvalter den enorme formue hun arver efter kongens død 1863.
Foredraget suppleres med talrige billeder fra samtiden.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar: 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt i 22.1.15 Foreningen Norden i Borgerforeningen i Svendborg, 12.11 2013 i Risbjerg Kirke i Hvidovre.

2. Den tyske "jødeaktion" i Danmark okt. 1943: både mirakel og tragedie

Natten mellem den 1. og 2. okt. 1943 gennemførte den tyske besættelsesmagt en razzia over hele landet og pågreb 284 jøder. Senere nogle flere – i alt 474 som alle blev deporteret til KZ-lejren Theresienstadt. Men det lykkedes ca 7000 jøder at flygte til Sverige i sikkerhed. Denne enestående historie fortæller om frygt og håb, om hjælp og mod. Hvordan kunne miraket ske, at ca 7000 jøder blev sejlet over Sundet til Sverige? – Hvorfor blev ingen af de danske fanger i Theresienstadt sat på transporttog til Ausschwitz? – Hvem beskyttede dem? – Hvorfor blev de danske og norske fange hentet hjem medio april 1945 i De Hvide Busser? Hvordan blev fangerne og flygtningene modtaget , da de vendte hjem til Danmark efter krigen?
– Foredraget suppleres af talrige billeder, dokumenter og fortællinger fra dengang.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar: 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt 8.4.15. Midtfyns SeniorVærksteder i Ringe, 13.4.15 Højby Seniorforening, 18.3. 2015 Folkeuniversitetet i Svendborg, 14.3.2016 Folkeuniversitetet i Hobro

3. Det hellige land: de lange linier i Israels / Palæstinas historie

Den aktuelle konflikt mellem israelere og palæstinensere har lange rødder, der går tilbage - dels til jødernes tilknytning til Israel i gammeltestamentlig tid, dels til arabernes faktiske tilstedeværelse i Palæstina siden islams udbredelse til Mellemøsten i det 7. årh. Palæstina har været underlagt forskellige magter i historiens løb. Disse perioder gennemgås. Særlig vægt lægges på zionismen og den jødiske indvandring i Palæstina, på Holocaust og på de afgørende år 1945- 1950 med oprettelsen af staten Israel samt det palæstinensiske flygtninge problem.
Under foredraget vises talrige billeder fra Palæstinas historie samt fra konflikten mellem Israel og Palæstina.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar: 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt i Svendborg Seniorakademi 17.09, Dansk Magisterforenings Seniorklub i Odense 19.09, Skårup Menighed og Lokalhistorisk Forening 9. 10 og Folkeuniversitetet i Svendborg 23.13.2013

4. Dansk Vestindien: både historien og nutiden – ”Det tabte Paradis”

Foredraget belyser den europæiske baggrund for kong Christian den 5.s beslutning om, at Danmark skal med i koloniseringen af den ny verden. I København udtænkes den globale, økonomiske plan: tekstiler fra kolonien i Trankebar, geværer fra Hellebæk Geværfabrik og masser af brændevin sejles ad trekantruten til Guldkysten (i dag Ghana), byttes her til slaver, der sejles til kolonierne i Dansk Vestindien for at blive solgt der, mens skibene lastes med sukker, rom , tobak og mahognitræ, der sejles hjem til København med stor fortjeneste.
I foredraget kommer jeg derfor ind på Danmarks deltagelse i den atlantiske slavehandel, der samlet overførte 12-15 mil. negre fra Afrika til Caribien og Amerika i tiden ca. 1600 – ca. 1850. Danmark overførte på danske slaveskibe ca. 100.000 slaver til Dansk Vestindien. Denne trafik belyses ud fra fregatten Fredensborgs sejlads på trekantruten 1767-68. Dette slaveskib og denne sejlads er den bedst dokumenterede i hele den danske slavehandels historie. De bevarede dokumenter som lister over mandskabet, over provianten, over bevæbningen og spisetaksterne for mandskab og slaver giver tilsammen et levende og rystende billede af livet ombord på et slaveskib, hvor frygten for slaveoprør altid lurede.
Foredraget belyser, hvordan Danmark erobrer og koloniserer de 3 øer i Caribien: St. Thomas 1672, St. Jan 1718 og St. Croix 1733 der købes af Frankrig. Startfasen er vanskelig: de første kolonister ikke Guds bedste børn og malariaen hærger. Hertil kom slaveoprøret på St. Jan 1733, det største i hele Caribiens historie. Slaveriet i kolonitiden belyses udførligt. Hvilken skæbne fik slaverne ude på plantagerne? – Hvordan så planterne/de hvide plantageejere på slaverne? – Hvilke muligheder havde slaverne for at blive frie? Det korte svar – faktisk 4 muligheder: 1 lovlig, 2 ulovlige og 1 radikal. Jeg kommer ind på det sidste slaveoprør 1848. Generalguvernør Peter von Scholten greb ind og gav slaverne deres frihed den 3. juli og forhindrede herved oprøreret i at eskalere til et blodbad.
Jeg belyser den sidste danskertid op til salget 1917. Overgangen til frihed vanskelig og økonomien dårlig. Sukkerroerne i Europa udkonkurrerer sukkerørene. Danmark prøver at sælge øerne til USA i flere omgange. Først 1917 gik handelen i orden: De Dansk Vestindiske Øer blev til US Virgin Islands, og Danmark modtog en check på 25 mil. dollars. De snart 100 år 1917 – 2017 under USA belyses i hovedtræk politisk og økonomisk.
Reasearchen omfatter både kilder og litteratur fra samtiden samt forskningen i dag. Informationer og fotos fra min rejse til Dansk Vestindien februar 2015 inddrages.
”Billeder siger mere end 1000 ord” – foredraget ledsages af talrige billeder fra samtiden og fotos af i dag.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar: 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt i OK-klubben i Ebeltoft 17.01.17; Fredericia Museums Venner 08.02.17; Tårnby bibliotek 22.02.17; Sydhavn sogn, Kbh 01.03.17; Hørning bibliotek 09.03.17; Studenterkursus Sønderjylland 13.03.17; Lokalhistorisk forening Gudme 16.03.17; Sognets hus i Fløng 22.03.17

5. Dengang Danmark var slavenation: slavehandel på Guldkysten og slaveri i Dansk Vestindien

Foredraget giver indblik i en ofte glemt side af Danmarkshistorien. Danmark deltog aktivt i både slavehandelen i Afrika og i slaveriet i Dansk Vestindien. I de 200 år fra ca. 1650 til ca. 1850 sejlede danske slaveskibe- nogle ejet af kongen, andre af storkøbmænd- ca. 100.000 slaver fra Guldkysten (i dag Ghana) til de danske kolonier i Caribien. Danmark var det sidste land i Europa, der ophævede slaveriet. Det gjorde generalguvernør Peter von Scholten 1848 hårdt presset af et slaveoprør, som uden guvernørens indgriben var endt i et blodbad.
Danmarks deltagelse i den atlantiske slavehandel, der samlet overførte 12-15 mil. negre fra Afrika til Caribien og Amerika, belyses ud fra fregatten Fredensborgs sejlads på trekantruten 1767-68. Dette slaveskib og denne sejlads er den bedst dokumenterede i den danske slavehandels historie. De bevarede dokumenter som lister over mandskabet, over provianten, over bevæbningen og spisetaksterne for mandskabet og slaverne giver tilsammen et levende og rystende billede af livet ombord på et slaveskib, hvor frygten for slaveoprør altid lurede.
I foredraget belyses spørgsmål om slaveopkøbene på Guldkysten, om sejladsen på Mellempassagen over Atlanten med 265 slaver ombord, samt om salget af slaverne på St. Croix: hvordan foregik salget i Christiansted? – hvor stor blev fortjenesten? – og hvem strøg den ? Herefter indgår de solgte slaver i fortællingen om slaveriet på de danske kolonier. Hvilken skæbne fik slaverne ude på plantagerne? – Hvordan så planterne/de hvideplantageejere på slaverne? – Hvilke muligheder havde slaverne for at blive frie? Det korte svar: de havde faktisk 4 muligheder: 1 lovlig, 2 ulovlige og 1 radikal.
Reseachen omfatter både kilder og litteratur fra samtiden samt forskningen i dag.. Informationer og fotos fra min rejse til Dansk Vestindien februar 2015 inddrages.
”Billeder siger mere end 1000 ord” - Foredraget ledsages af talrige billeder fra samtiden og fotos af i dag.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar: 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: 13.3.14 Helligåndskirken i Aarhus, 25.2.15 Skårup Menighed og Lokalhist. Fore., 26.2.15 FOF i Svendborg og Svendborg Marineforening, 11.3.15 Svendborg Bibliotek, 14.9.15 Odd Fellow Logen Nyborg, 1.10.15 Dalum Menighed og Lokalhist. Foren, 25.1.2016 i Fredens Kirke i Odense, 29.3. 2016 i Bellinge Lokalhist. forening.

6. Guldalderen i Danmark – samfundet og kunsten 1800 – 1850

Foredraget indledes med paradokset: skønt ulykkerne vælter ind over landet: slaget på Rheden 1801, Københavns bombardement 1807, statsbankerotten 1813 og tabet af Norge 1814 – så bobler guldalderkunsten frem: romantikken i litteraturen med ”Guldhornene” 1803 og guldaldermalerne med Eckersberg og hans elever Købke, Rørbye, Marstrand m. fl.
Guldalderkunsten skildres som borgerlig kunst. Kunstnerne maler for det rige borgerskab i København. Guldalderen er jo et Københavner-fænomen. I byen færdes her genierne side om side indenfor en og samme generation: H. C. Andersen, Søren Kierkegaard, Grundtvig, H. C. Ørsted samt Eckersberg og Co.
Bagsiden af medaljen belyses ved de elendige sociale forhold i København: fattigdommen, sygdomme, prostitutionen samt forbrydelse og straf i byens liv belyses.
Endelig fokuserer foredraget på den stigende nationalisme og nationalromantik i kunsten, der tilsammen fører frem til krigen 1848-50 og til grundloven 1849. Katastrofen 1864 lukker og slukker for guldalderen.
Foredraget ledsages af talrige og smukke billeder af guldaldermalerne både hjemme og på rejse – især i Rom.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar: 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er nyt!

7. Reformationen i Danmark – Religion og politik 1500 – 1560

2017 kan vi fejre 500-året for reformationen. Den 31. okt. 1517 opslog Luther sine 95 teser på døren til Wittenberg Slotskirke, som førte til de voldsomme begivenheder vi kalder reformationen. Men hvad gik Luthers opgør med den mægtige romerske kirke egentlig ud på?
Danmark er det 1. kongedømme, der brød med den katolske kirke og indførte – på dramatisk vis efter forudgående borgerkrig - den lutherske reformation 1536. Religion og politik hang også dengang uløseligt sammen. Religionskampen mellem de lutherske prædikanter og den etablerede katolske kirke udspillede sig i 1520erne og 1530erne i en ganske bestemt politisk, økonomisk og social sammenhæng. Denne sammenhæng afdækkes i foredraget, som også belyser de centrale personer : Christiern II, Frederik I, Christian III, Hans Tausen, Poul Helgesen, Peder Palladius m. fl.
Reformationen blev gennemført fra oven. Derfor spørgsmålet: Hvordan gik det med indførelsen af den evangeliske kirke ude i de mange sogne? (både præster og menigheder skulle jo ”omskoles”) – Samt: Hvad betød det at Danmark blev luthersk på kort sigt ? – og lang sigt?
Foredraget er ledsaget af talrige BILLEDER og DOKUMENTER fra samtiden, som bringer personer og begivenheder tæt på tilhørerne.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar: 3000 kr eller efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: 20.1.2016 i Industrien i Aarup, 8.3.2016 i Sct. Paulskirken i Aarhus, 1.10.16 i Ballerup Præstegård, 3.11.16 på Svendborg Bibliotek; Marslev sogn 20.03.17; Lokalhistorisk forening Bellinge 20.03.17

8. Danmark i 60’erne – årtiet med opgang og oprør

60’erne blev opgangsårtiet hvor velfærdsstaten med fuld beskæftigelse og social tryghed blev realiseret. Parcelhus-DK og beton-DK blev bygget. Familien DK fik råd til alle de ny forbrugsgoder til hjemmet. Og fjernsynet der for altid ændrede vores hjemmekultur. Drømmen om bilen blev til virkelighed. Og ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies, der lærte danskerne at drikke vin. Men huset, bilen, ferien mm kostede. De hjemmegående husmødre kom ud på arbejdsmarkedet – ofte som ufaglæte. , Da hun stadig var husmor, fik hun dobbeltarbejde. En revolution i kærnefamilien lurede – og brød ud.
60’erne blev også oprørsårtiet med de unges reaktion mod forældregenerationens materialisme: protester og opbrud i normer og traditioner – i mode, musik, kønsroller, studenteroprør, protestaktioner mod atomkrigen og Vietnamkrigen.
Foredraget brydes jævnligt af Breaking News – udland: Gagarin den 1. mand i rummet 1961, Berlinmuren 1961, Cubakrisen 63, mordet på Kennedy 63 m fl. Og af Breaking News – indland: 4 betjente skudt 65, Margrethe og Henrik gift 67 m fl.
Du kan genhøre musikken fra 60’erne samt se talrige billeder fra dengang, som hjælper meget på den lidt rustne hukommelse.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar 3000 kr. eller efter aftale).

9. Dengang i 50’erne – noget om erindringer

Et foredrag med lyd og billeder fra dengang – velegnet til at ruske op i den lidt rustne hukommelse.
1950 var Danmark endnu et landbrugsland, men Marshall-hjælpen og Ferguson-traktoren afskaffede både de 1000er af heste samt karle og piger på gårdene. En hel livsform forsvandt for altid. I byerne var der fortsat fattigdom og arbejdsløshed efter krigen. Først 1958 vendte konjunkturerne. Danskerne fik adgang til alle de ny forbrugsgoder i hjemmet. Fjernsynet kom til og ændrede for altid vores vaner hjemme i stuerne. Og bilen. Og parcelhuset. Og ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies. Men det kostede alt sammen. Kvinderne måtte ud og tjene penge – ofte som ufaglært. Hvad kom de ny tider til at betyde - for den enkelte familie? – og for samfundet? – For resten: hvad lavede vi om aftenen før fjernsynet?
Amerikaniseringen satte sig massivt på kulturen: film, musik, dans, mode – alt fra Guds eget land slugte danskerne – især ungdommen: James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Grace Kelly. Elvis Presley m fl. Apropros de unge: hvad husker du fra din skoletid? – hvad lærte vi egentlig i skolen? – hvad kom du i gang med efter skolen? Skolen sorterede kraftigt os børn: kun 4 % af en årgang tog studentereksamen. Det var før SU som først kom 1961 i ret skrabet udgave.
I foredraget viser jeg billeder fra 50erne – ud fra det gamle ord ”billeder siger mere end 1000 ord”.
(Varighed: 2 timer eller efter aftale; honorar 3000 kr. eller efter aftale)