Søren Lodberg Hvas

Kontakt: Boulevarden 6, 3.th., 9000 Aalborg
Telefon: 4032 4988
E-mail: slh@km.dk

  1. To vestjyske nabopræster – en fortælling om Kaj Munk og K. L. Aastrup
  2. Kærlighed til Folkekirken
  3. ”Hvad er det, min Marie ...” En fortælling om Grundtvig og Marie Toft
  4. "Det skal mærkes at vi lever …" En livsfortælling om digteren Benny Andersen
  5. Blæsten går frisk ... fra Thyborøn til Aalborg
  6. Jysk sind og humor
  7. En fortælling om Indre Mission – i tilslutning og opgør
  8. Det gode liv som senior – en erfaringsnær livsfortælling
  9. Brødrene – en fortælling om Peter Christian Kierkegaard og Søren Kierkegaard
  10. Gudsbillede og menneskebillede i Jesu lignelser – en bibelfortælling
 

Biskop over Aalborg Stift 1/12 1991 - 1/5-2010.
Domprovst, Haderslev 1980-1991.
Sognepræst Nordby Fanø 1970-1980.
Ph.d. 1972 i religionspædagogik.
Kandidatstipendiat, Danmarks Lærerhøjskole 1967-1970
Cand.teol. Københavns Universitet 1967
Student Vestjysk Gymnasium 1959
Født i Thyborøn 5. april 1940
Har gennem årene haft og har en omfattende foredragsvirksomhed ved stiftsarrangementer, sogneaftener, provstikonventer, højeskoledage, i kirkelige organisationer og i forskellige folkelige forsamlinger

Søren Lodberg Hvas holder foredrag i hele landet, dog fortrinsvis Jylland og Fyn.

1. To vestjyske nabopræster – en fortælling om Kaj Munk og K. L. Aastrup

Fortællingen samler sig om en karakteristik af de to personligheder, deres forhold til deres sogne, deres forståelse af hvad det indebærer at være præst, deres digteriske virke, vedr. Kaj Munk skuespillene ORDET og KÆRLIGHED, vedr. K.L.Aastrup enkelte udvalgte salmer. Sluttelig det spændte forhold mellem de to nabopræster.
(2 x 45 min.; honorar 4.000 kr. samt kørsel, statens høje takst)

2. Kærlighed til Folkekirken

Folkekirken som jeg kender den: Hvad er det særlige, det værdifulde og umistelige ved den folkekirkelige ordning? Hvilke udfordringer møder Folkekirken i nutidens sækulariserede, multikulturelle og multireligiøse samfund?
(50 min.; honorar 4.000 kr. samt kørsel, statens høje takst)

3. ”Hvad er det, min Marie ...” En fortælling om Grundtvig og Marie Toft

En aktuel fortælling om Grundtvig og Marie Toft, Grundtvigs anden hustru, som blev hans livs store kærlighed. Det er en bevægende historie, som med sin forståelse af kærligheden også har bud til nutiden. Mødet mellem Grundtvig og Marie Toft sker i årene 1846-1854, hvor Marie dør. Det er en tid med stærke åndelige og nationale brydninger, som fik blivende betydning for dansk folkeliv og kirkeliv.
(2 x 45 min.; honorar 4.000 kr. samt kørsel, statens høje takst)

4. "Det skal mærkes at vi lever …" En livsfortælling om digteren Benny Andersen

Fortællingen spejler en samtale mellem Johannes Møllehave og Benny Andersen om livet og døden, om tro, håb og kærlighed. Fortællingen inddrager udvalgte tekster fra Benny Andersens righoldige forfatterskab, som belyser hans livssyn, menneskesyn og verdenssyn. Det er aktuelt og vedkommende, positivt livsbekræftende, udfordrende, sprogligt overraskende, undertiden finurligt, båret af glæde, forundring og humor.
(2 x 45 min.; honorar 4.000 kr. samt kørsel efter statens høje takst)

5. Blæsten går frisk... fra Thyborøn til Aalborg

En fortælling om mennesker og begivenheder på min vej gennem livet indtil i dag.
(2 x 45. min., incl. spørgsmål og samtale; honorar 4000 kr. samt kørsel, statens høje takst)

6. Jysk sind og humor

Sind og humor lever i sproget. Eksempler fra Jeppe Aakjær, Anton Berntsen og Steffen Steffensen er bevægende og livfulde udtryk herfor. Dertil eksempler fra fortællerens møde med lune jyder i Vestjylland, Thy og Vendsyssel. Alt til eftertanke, smil og latter. Fortællingen udfolder sig hovedsagelig i fortællerens egen jyske dialekt. ( 50. min.; honorar 4.000 kr. samt kørsel, statens høje takst)

7. En fortælling om Indre Mission – i tilslutning og opgør

Søren Lodberg Hvas er vokset op i et miljø i Vestjylland, som var stærkt præget af den indre missionske vækkelsesbevægelse. Han vedkender sig en arv fra IM, men han blev tidligt bevidst om, at der tillige var teologiske holdninger, han ikke kunne forlige sig med. Han betegner sig selv som en ”missionsk” grundtvigianer.
Fortællingen spejler den betydning på godt og ondt, IM har haft/har i Folkekirken og i den folkelige bevidsthed. I denne sammenhæng spiller Hans Kirks roman FISKERNE, Erik Bertelsens roman HARBOØRFOLK og en film som GUDS BØRN en ikke uvæsentlig rolle.
(2 x 45 min.; honorar 4.000 kr. samt kørsel efter statens høje takst)

8. Det gode liv som senior – en erfaringsnær livsfortælling

Mange mennesker ser i de sidste arbejdsår frem til pension og livet som senior med forventning. Andre vil helst ikke tænke på det, for hvad skal jeg så stille op?
Fortællingen udfolder en rigdom af muligheder for et aktivt og indholdsfyldt liv som ældre, ligesom der inddrages erfaringer fra de ikke så få bøger, som i de senere år er udkommet om seniorliv og alderdom. Bag ved det hele og fremfor alt også de livskilder til glæde og livsmod, som bibel, salmebog og gudstjeneste rummer.
(2 x 45 min.; honorar 4.000 kr. samt kørsel efter statens høje takst)

9. Brødrene – en fortælling om Peter Christian Kierkegaard og Søren Kierkegaard

P. C. Kierkegaard (1805-1888) var biskop over Aalborg Stift 1857-1875. Han var en markant teolog og er blevet betegnet som Grundtvigs lærde discipel og en af de betydeligste skikkelser i den danske kirkes bisperække. Søren Kierkegaard (1813-1855) har vundet verdensberømmelse som forfatter, filosof og teolog. De to brødre var fælles om en tung åndelig arv fra barndomshjemmet, formidlet gennem faderens strenge bodskristendom og aldrig hvilende anfægtelser. Fortællingen spejler brødrenes forskellige opfattelser af evangeliet, specielt i deres indbyrdes uenighed om Søren Kierkegaards voldsomme angreb på den officielle kirke og kristendom. Denne uenighed rejser spørgsmålet om, hvor vægten ligger: På evangeliets gave – eller evangeliets fordring?
(2 x 45 min.; honorar 4.000 kr. samt kørsel efter statens høje takst)

10. Gudsbillede og menneskebillede i Jesu lignelser – en bibelfortælling

I billedkunsten og kirkens undervisning og forkyndelse op gennem tiden indtager Jesu lignelser en central plads. De sætter sig som billeder i sindet, når de fortælles. De er Gudsrigets tolkninger af vort hverdagsliv. De vidner om, at om Gud kan der alene tales i billeder.
Den åndelige virkelighed kan ikke indfanges i bevisets snævre sprog, hvor alt kan tælles og vejes og måles. Billedsproget er det anderledes sprog, som spejler det uudsigelige. Det poetiske billedsprog er troens sprog. Det kalder på engagement og afgørelse. Det rummer et opgør med enhver form for rationalistisk fundamentalisme, også når en sådan optræder i teologisk forklædning.
(2 x 45 min.; honorar 4.000 kr. samt kørsel efter statens høje takst)