Tina Gudrun Jensen, Coexist

Kontakt: Absalonsgade 15, 1. th. 1758 København V
Telefon: 2714 5997
E-mail: tgj@coexist.dk
Hjemmeside: www.coexist.dk

  1. Sameksistens i et multietnisk boligområde
  2. Nye muslimer i Danmark - de danske konvertitter
  3. Hverdagens naboskab
  4. Social sammenhængskraft og etnisk forskellighed
  5. Møder mellem mennesker


Tina Gudrun Jensen er cand.mag. i religionssociologi og ph.d. i antropologi. Hun er ansat ved Københavns Universitet og indehaver af virksomheden Coexist, som har fokus på mangfoldighed og sameksistens. Hun er drevet af en nysgerrighed efter at forstå de mange facetter, der er i relationer mellem mennesker med forskellige etniske og kulturelle og religiøse baggrunde, og at undersøge vilkår for sameksistens.

Tina Gudrun Jensen holder foredrag i hele landet.

1. Sameksistens i et multietnisk boligområde

”Ghettodannelse” og ”parallelsamfund”. ”Os” og ”Dem”. I den offentlige debat er opdelingen klar, men derude, i hverdagen, er det mere nuanceret. Her er man først og fremmest naboer på godt og ondt.
Foredraget er baseret på Tina Gudrun Jensens forskning og bog, Sameksistens. Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde, som gør op med en tendens i den offentlige debat til at overse de daglige møder, der foregår mellem mennesker med forskellige etniske baggrunde. Hverdagslivet i et multietnisk boligområde adskiller sig fra den offentlige debat om indvandring og integration. Relationerne mellem etniske majoritets- og minoritetsbeboere begrænser sig ikke til ”Os” og ”Dem”, men handler også om at være medborgere, naboer, venner og meget andet.
Inter-etniske relationer i boligområder er et meget relevant emne i forhold til indvandring og integration, som i disse tider er aktuelt med flygtningestrømme og diskussionerne om, hvor indvandrere og flygtninge må og skal bo.
(Varighed og honorar - efter aftale)

2. Nye muslimer i Danmark - de danske konvertitter

I de sidste årtier er flere danskere konverteret til islam. Hvad er det, der trækker dem til islam? Man antager ofte, at personer der konverterer til islam udgør kvinder der har giftet sig med mænd, der er indvandret til Danmark. Men virkeligheden er langt mere nuanceret, og gruppen af konvertitter omfatter vidt forskellige danskere med meget forskellige bevæggrunde for at konvertere.
Foredraget, som er baseret på et forskningsprojekt om omvendelse til islam i Danmark, handler om konverterede danskeres mangeartede fascinationer og forståelser af islam i et samfund, hvor vestlige værdier og islam tit bliver anset for at være uforenelige størrelser.
Foredraget kommer også ind på danske konvertitters selvforståelser i forhold til at være dansk muslim, og deres oplevelser af at indgå i et religiøst fællesskab med muslimer med andre etniske baggrunde.
(Varighed og honorar - efter aftale)

3. Hverdagens naboskab

Hvad består et godt naboskab af, og hvilke former for fællesskab involverer det?
Dette foredrag er baseret i et omfattende kvalitativt studie af naboskabsrelationer i et alment boligområde, og kommer desuden ind på forskellige samfundsvidenskabelige teorier om naboskab.
I foredraget beskrives naboskab som noget, der først og fremmest er et praktisk forhold, hvor de sociale relationer er betinget af selve stedet og dets fysiske forhold. På denne måde udgør naboskabet først og fremmest en forbindelse, en fornemmelse af fællesskab, der opstår ud af de daglige møder. Naboskabspraksisser har ofte stor betydning, selvom beboere ikke tillægger dem en sådan. Gennem handlinger som at hilse, sludre, hjælp og udveksle består hverdagslivet i boligområdet af virksomme sociale relationer.
(Varighed og honorar - efter aftale)

4. Social sammenhængskraft og etnisk forskellighed

Udtrykket 'social sammenhængskraft' har præget den offentlige debat i de sidste årtier, ikke mindst med 11. september 2001 og andre tragiske hændelser præget af intolerance og terror, der er fundet sted rundt omkring i verden. Dette har medført en kritik af multikulturalisme, som er rettet mod migration og den deraf opståede kulturelle forskellighed som noget, der udfordrer samfunds evne til at `hænge sammen´ omkring en fælles kultur og national identitet, og som splitter fremfor at forene befolkningsgrupper.
Foredraget redegør for og diskuterer begreberne social sammenhængskraft og social kapital. Et centralt tema i denne diskussion er begrebet forskellighed, og hvad dette indebærer, ikke mindst for sociale relationer på tværs af forskelle. Dette munder ud i refleksioner over, hvad social sammenhængskraft egentlig består i, og hvad der skal til for at få et samfund til at hænge sammen.
(Varighed og honorar - efter aftale)

5. Møder mellem mennesker

Hverdagen er fuld af mange forskellige slags møder mellem mennesker. Hvilket potentiale ligger der i selve mødet - hvad sker der mellem mennesker i mødet? Foredraget kommer ind på forskellige fysiske rammer, der kan omgive og igangsætte møder mellem mennesker, og de forskellige reaktioner og hverdagsritualer, der udspilles i mødet. Foredraget kommer desuden ind på, hvordan mødet kan føre til oplevelser af både afvisning og samhørighed, gennem de forestillinger og forudantagelser, vi har om hinanden, og de forskellige sanser, der er på spil i mødet.
(Varighed og honorar - efter aftale)