Henning Nørhøj

Kontakt: Leragervej 1, 4690 Haslev
Telefon: 4037 6268
E-mail: l.h.norhoj@gmail.com
Hjemmeside: www.noerhoej.dk  

  1. Hvad er et menneske? Menneskesynet under forandring
  2. Det kristne håb. Et foredrag om det kristne opstandelseshåb
  3. I Peters spor: Om den tidlige kristendom i Rom
  4. Værdikamp
  5. Grundtvig og det evige


Henning Nørhøj har haft langt arbejdsliv i højskolen og læreruddannelsen. Han holder af at undervise og holde fordrag om emner indenfor kristendommen og dens tolkning, emner om vores menneskelige eksistens og historie. Ved siden af sit faglige og pædagogiske arbejde har han skrevet bøger og undervisningsmateriale for både folkeskolen og den højere undervisning.

Henning Nørhøj holder foredrag fortrinsvis på Sjælland.

1. Hvad er et menneske? Menneskesynet under forandring

Hvad er vores syn på, hvad et menneske er? Svaret er afgørende for både at forstå os selv bedre og at forstå forholdet til de andre. Det nutidige menneskesyn er individualismen og dets værdi bestemt af økonomi og konkurrencedygtighed.
I foredraget bevæger vi os gennem træk af det bibelske menneskesyn og ind i den europæiske idéhistorie. Vi standser op ved spørgsmålet om mennesket i ondskaben ud fra Hannah Arendts tanker om ”ondskabens banalitet”. Eksempler fra litteraturen og kunsten inddrages.
(90 min.; 4.000 kr. inkl. transport)

2. Det kristne håb. Et foredrag om det kristne opstandelseshåb

Foredraget vil forsøge at svare på det spørgsmål, der brænder på for så mange mennesker i dag: Hvordan kan jeg i en moderne nutid finde mening og livsmod i kristendommens sprog og billedverden? Hvordan kan det kristne håb være en hjælp til at komme igennem sorgen og smerten? Foredraget vil prøve at indkredse, hvad vi i kristendommen kan sige om opstandelsen og det evige liv
(90 min.; 4.000 kr. inkl. transport)

3. I Peters spor: Om den tidlige kristendom i Rom

Ifølge traditionen har apostlen Peter spillet en central rolle som den første leder af den kristne menighed i Rom. I foredraget vil vi følge de spor, som apostlen Peter har ”efterladt” i form af de allerførste kirkebygninger i Rom. Vi vil se på kristenhedens spæde begyndelse og udvikling i det romerske imperiums hovedstad. Hvordan var den tidlige kristendom – og hvem var de første kristne i Rom? Foredraget kan f.eks. indgå som forberedelse til en Rom-rejse.
Foredraget ledsages af billeder.
(90 min.; 4.000 kr. inkl. transport)

4. Værdikamp

Hvad er danske værdier? Ja, hvad er en værdi? Politikerne i Folketinget kan bruge ordet ”værdikamp”, når det gælder om at finde tilbage til de værdier, som man mener, samfundet skal bygge på. Her peger nogle på, at det netop er de kristne værdier. Værdier er de forestillinger, der bestemmer og motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger. Som oftest har vore værdier baggrund både i den antikke græske kultur og i kristendommen, men er nu integreret i det moderne demokrati og den almene etiske holdning. Værdierne er blevet sekulariseret.
(Foredraget ledsages af billeder.
(90 min.; 4.000 kr. inkl. transport)

5. Grundtvig og det evige

Det er i år (2022) 150 år siden, at N. F. S. Grundtvig døde. I salmer, digte og skrifter stod Grundtvig fast på, at Jesu opstandelse og menneskets opstandelse er sammenhængende og fører ind i det evige, Gudsriget. Grundtvig er overbevist om sandheden i den apostolske trosbekendelses indhold – helt konkret, nemlig at ved Kristi genkomst skal menigheden forenes med ham. I sin søgen efter kriterierne for, at kristendommen er sand, kom det til at stå klart for Grundtvig, at troens længsel og håb bliver nutidigt og erfares ved menighedens samling omkring dåb og nadver, salmesangen og ordets forkyndelse. Her bliver nyt livsmod til. I foredraget vil vi følge Grundtvigs tanker om det evige liv. Spørgsmålet er så, om det dristige og håndgribelige i Grundtvigs tale om det evige kan gøres gældende i en folkekirkelighed, hvor den teologiske refleksion over eskatologien er gledet i baggrunden. Er Grundtvigs kraftige billedverden, kampen mellem lys og mørke, fylde og meningsløshed, frelse og fortabelse, liv og død blevet uforståelig? Og hvordan kan vi igen gøre denne billedverden nærværende og meningsfyldt?
(90 min.; 4.000 kr. inkl. transport)